Privacy policy

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER (WAVOLO BV) met zetel en vestiging te 9120 Beveren-Waas, Stadionplein 1 (stamnummer 4068), met BTW nummer BE 0534.979.348 (hierna: “SK Beveren”)

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 Algemeen

1.1.        SK Beveren  leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.       SK Beveren stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

 

Artikel 2  Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

–      Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres

–      Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: uw e-mailadres;

–      Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website en app;

–      Categorie 4: persoons- en facturatiegegevens voor ticketing en fanshop;

2.2.     SK Beveren kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: door gebruik van cookies; tijdens uw registratie via de W-B app, W-B website (fanshop, ticketing) nieuwsbrief, contactaanvraag en gebruik van de website;

2.3.     De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

SK Beveren zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van SK Beveren om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

–       Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

–       Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

–       Categorie 4: de levering en facturatie van door u aangevraagde producten of diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een product of dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om alle gevraagde persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

3.2.      Direct marketing:

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan SK Beveren uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.

SK Beveren zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van SK Beveren ), tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de derde partij.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen SK Beveren en U.

 

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Hiervoor voorziet SK Beveren in een online tool waar u uw voorkeuren en gegevens steeds kan inzien.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SK Beveren. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. SK Beveren verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken.

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4.      Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@SK Beveren.be , per post naar Stadionplein 1, 9120 Beveren. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt SK Beveren een profiel op teneinde u diensten op maat te kunnen aanbieden. Deze diensten worden evenwel nooit volledig individueel aangeboden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij SK Beveren enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

Artikel 6 Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan SK Beveren aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7  Toegang door derden

7.1.         Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3.         Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door SK Beveren en door advertentienetwerken waaraan SK Beveren deelneemt. De volgende netwerken zijn hiervoor actief:

7.4.         De online fanshop van SK Beveren wordt uitgebaat door een derde partij welke in verbinding staat met de centrale database. Na registratie en het doorklikken naar de SK Beveren fanshop worden beperkte gegevens overgedragen naar de derde partij (naam, voornaam, e-mailadres). Deze gegevens mogen door de derde partij enkel gebruikt worden in het kader van de fulfillment van de online bestellingen en worden in geen enkel geval gedeeld met externe partijen voor overige commerciële doeleinden. De derde partij verbindt zich er toe via hun eigen Algemene Voorwaarden nauwkeurig om te springen met de verkregen gegevens, zowel wat betreft beheer als verwijdering bij opzegging van de account bij SK Beveren.

7.5.         SK Beveren mag uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan bevoegde publieke autoriteiten en veiligheidsdiensten zoals politie wanneer dit noodzakelijk is om o.a. de beveiliging en de veiligheid van u en van derden te garanderen of wanneer SK Beveren verplicht is dit te doen overeenkomstig een wettelijke bepaling of administratieve of gerechtelijke beslissing.

 

Artikel 8  Links naar andere websites

8.1.         SK Beveren is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop SK Beveren door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van SK Beveren.

8.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

 

Artikel 9 Cookies

9.1.         Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.